Інформаційні матеріали

 
Благодійництво

 

Додаток 27

до Порядку казначейського

обслуговування місцевих бюджетів

(пункт 12.7 глави 12)

 

 

ДОВІДКА

ПРО НАДХОДЖЕННЯ У НАТУРАЛЬНІЙ ФОРМІ

за квітень 2016 рок

 (місяць)

 

Установа ОКУ „Лікарня швидкої медичної допомоги”

 Територія м. Чернівці, вул. Фастівська,2

 Код та найменування відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету головного розпорядника бюджетних коштів 14-Департамент ОЗ ЧОДА

 Код та найменування програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

 Код та найменування тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/код Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 080101 лікарні широкого профілю

    (грн)

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

надходження

касові видатки

надходження

касові видатки

1

2

3

4

5

Надходження – усього

 

 

+11223,32

 

У тому числі:

за видами надходжень

за кодами класифікації доходів бюджету

 

 

 

 

Гранти та дарунки 25020100 благодійні внески, отримані бюджетними установами

 

 

+11223,32

 

Видатки – усього

 

 

 

 

У тому числі:

за кодами економічної класифікації видатків

 

 

 

 

2200

 

 

 

+11223,32

2210

 

 

 

+11005,32

2220

 

 

 

+218,00

2230

 

 

 

 

2240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3000

 

 

 

 

3100

 

 

 

 

3110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

"27" квітня  2016 року


КОШТОРИС УСТАНОВИ НА 2015 РІК

 Затверджений  у  сумі  сорок чотири мільйони сорок одна тисяча чотириста тридцять гривень                      (44 041 430,00 грн.)
( сума словами і цифрами)
Заступник директора Департаменту ОЗ Чернівецької ОДА
(посада)                      
  Ю.М. Лесюк
(підпис) (ініціали і прізвище)
20.02.2015
(число, місяць, рік) М.П.
КОШТОРИС
  на 2015 рік
02005740    ОКУ "Лікарня швидкої медичної допомоги"
(код за ЄДРПОУ та найменування  бюджетної установи)
м. Чернівці
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету   обласний ,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету  14 Департамент ОЗ Чернівецької ОДА,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  
(код та назва тимчасової  класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)   080101-"Лікарні".
(грн.)
Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 41 801 430,00 2 240 000,00 44 041 430,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 41 801 430,00 Х 41 801 430,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. х 0,00 2 240 000,00 2 240 000,00
 надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 Х 490 000,00 490 000,00
плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 Х 135 000,00 135 000,00
надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010200 Х 0,00 0,00
плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 Х 355 000,00 355 000,00
надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 25010400 Х 0,00 0,00
 інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 Х 50 000,00 50 000,00
благодійні внески, гранти та дарунки 25020100 Х 50 000,00 50 000,00
кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів 25020200 Х 0,00 0,00
кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право 25020300 Х 0,00  
 інші надходження, у т.ч.   Х 1 700 000,00 1 700 000,00
 кошти , що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 602400 Х 1 700 000,00 1 700 000,00
 фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)   Х 0,00 0,00
 повернення кредитів до бюджету ( розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)   Х * *
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 41 801 430,00 2 240 000,00 44 041 430,00
Поточні видатки 2000 41 801 430,00 440 000,00 42 241 430,00
Оплата праці 2110 23 319 600,00 38 500,00 23 358 100,00
Заробітна плата 2111 23 319 600,00 38 500,00 23 358 100,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0,00 0,00 0,00
Нарахування на оплату праці 2120 8 278 500,00 14 000,00 8 292 500,00
Використання товарів і послуг 2200 9 963 330,00 289 500,00 10 252 830,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 195 500,00 120 000,00 315 500,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 2 143 500,00 35 000,00 2 178 500,00
Продукти харчування 2230 700 000,00 20 500,00 720 500,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 242 000,00 70 000,00 312 000,00
Видатки на відрядження 2250 18 000,00 5 000,00 23 000,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0,00 0,00 0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 6 664 330,00 34 000,00 6 698 330,00
Оплата теплопостачання 2271 4 193 530,00 10 000,00 4 203 530,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 473 900,00 8 000,00 481 900,00
Оплата електроенергії 2273 1 725 300,00 8 000,00 1 733 300,00
Оплата природного газу 2274 271 600,00 8 000,00 279 600,00
Оплата інших енергоносіїв 2275 0,00 0,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 0,00 5 000,00 5 000,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 0,00 0,00 0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 0,00 5 000,00 5 000,00
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 0,00 0,00 0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 0,00 0,00 0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти 2600 0,00 0,00 0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 - 0,00 0,00
Соціальне забезпечення 2700 240 000,00 0,00 240 000,00
Виплата пенсій і допомоги 2710 240 000,00 0,00 240 000,00
Стипендії 2720 0,00 0,00 0,00
Інші виплати населенню 2730 0,00 0,00 0,00
Інші поточні видатки 2800 0,00 98 000,00 98 000,00
Капітальні видатки 3000 0,00 1 800 000,00 1 800 000,00
Придбання основного капіталу 3100 0,00 1 800 000,00 1 800 000,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0,00 1 070 000,00 1 070 000,00
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт 3130 0,00 730 000,00 730 000,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 0,00 730 000,00 730 000,00
Реконструкція та реставрація 3140 0,00 0,00 0,00
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 0,00 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 0,00 0,00 0,00
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 0,00 0,00 0,00
Створення державних запасів і резервів 3150 0,00 0,00 0,00
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти 3200 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти населенню 3240 0,00 0,00 0,00
Нерозподілені видатки 9000 0,00 0,00 0,00
Надання внутрішніх кредитів 4110 0,00 0,00  
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 0,00 0,00 0,00
Надання кредитів  підприємствам, установам, організаціям 4112 0,00 0,00 0,00
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 0,00 0,00 0,00
Надання зовнішніх кредитів 4210 0,00 0,00 0,00
Нерозподілені видатки 9000 0,00 0,00 0,00
Головний лікар   О.І. Грушко
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер   Л.Д. Кулікова
(підпис) (ініціали і прізвище)
20.02.2015
(число, місяць, рік)
М.П.
РЕЗУЛЬТАТИ ТЕНДЕРНИХ

ПРОЦЕДУР 2016

файл - Тендер 2016.rarРЕЗУЛЬТАТИ ТЕНДЕРНИХ ПРОЦЕДУР 2015 (АРХИВ)
ą
Олександр Плегуца ЛШМД, м. Чернівці,
9 лист. 2016 р., 02:24
ą
Олександр Плегуца ЛШМД, м. Чернівці,
9 лист. 2016 р., 02:24
ą
Олександр Плегуца ЛШМД, м. Чернівці,
9 лист. 2016 р., 02:24
ą
Олександр Плегуца ЛШМД, м. Чернівці,
9 лист. 2016 р., 02:24
ą
Олександр Плегуца ЛШМД, м. Чернівці,
9 лист. 2016 р., 02:24
Ĉ
Олександр Плегуца ЛШМД, м. Чернівці,
16 вер. 2016 р., 00:00
Ĉ
Олександр Плегуца ЛШМД, м. Чернівці,
1 бер. 2017 р., 23:49
ĉ
Олександр Плегуца ЛШМД, м. Чернівці,
1 бер. 2017 р., 23:50
ĉ
Олександр Плегуца ЛШМД, м. Чернівці,
1 бер. 2017 р., 23:50
ĉ
Олександр Плегуца ЛШМД, м. Чернівці,
1 бер. 2017 р., 23:50
Ċ
Олександр Плегуца ЛШМД, м. Чернівці,
5 січ. 2018 р., 07:08
Ĉ
Олександр Плегуца ЛШМД, м. Чернівці,
1 бер. 2017 р., 23:49
Ĉ
Олександр Плегуца ЛШМД, м. Чернівці,
16 вер. 2016 р., 00:00
ĉ
Олександр Плегуца ЛШМД, м. Чернівці,
26 черв. 2015 р., 02:35
Ċ
Олександр Плегуца ЛШМД, м. Чернівці,
26 черв. 2015 р., 02:36
ĉ
Олександр Плегуца ЛШМД, м. Чернівці,
26 черв. 2015 р., 02:37
Ċ
Олександр Плегуца ЛШМД, м. Чернівці,
26 черв. 2015 р., 02:37
Ĉ
Олександр Плегуца ЛШМД, м. Чернівці,
1 бер. 2017 р., 23:49
Ĉ
Олександр Плегуца ЛШМД, м. Чернівці,
15 вер. 2016 р., 23:59
ĉ
Олександр Плегуца ЛШМД, м. Чернівці,
26 черв. 2015 р., 02:37
ĉ
Олександр Плегуца ЛШМД, м. Чернівці,
1 бер. 2017 р., 23:49
Ċ
Олександр Плегуца ЛШМД, м. Чернівці,
26 черв. 2015 р., 02:36
ċ
Тендер 2015.rar
(4612k)
Олександр Плегуца ЛШМД, м. Чернівці,
15 квіт. 2015 р., 07:08
ċ
Тендер 2016.rar
(5875k)
Олександр Плегуца ЛШМД, м. Чернівці,
19 лип. 2016 р., 07:17
Ċ
Олександр Плегуца ЛШМД, м. Чернівці,
26 черв. 2015 р., 02:37
Ċ
Олександр Плегуца ЛШМД, м. Чернівці,
26 черв. 2015 р., 02:37
Comments